Polityka prywatności

Zawartość (treść):

 1. Informacje wstępne
 2. Administrator
 3. Proces przetwarzania danych osobowych
 4. Postanowienia końcowe

I. Informacje wstępne

Niniejsza Polityka prywatności opisuje ogólne zasady przetwarzania danych osobowych, które stosujemy w związku z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą i stroną internetową xene-biznes.pl.  

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych w związku z wykorzystaniem technologii plików cookie znajdują się w Polityce plików cookie.

II. Administrator

Administratorem strony internetowej xene-biznes.pl oraz administratorem danych osobowych jest Xene Biznes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 77 lok. U.5, 02-595 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001038360, posiadająca numer NIP: 5214021137 i REGON: 525400345.

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prosimy kontaktować się z nam pod adresem: [email protected].

III. Proces przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), dalej: RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000, ze zm.), dalej: UODO, a także innymi aktami normatywnymi prawa krajowego oraz Unii Europejskiej.

W trosce o transparentność procesu przetwarzania danych osobowych, a także respektując autonomię informacyjną osób, których dane przetwarzamy, stosowanie do treści art. 13 ust. 1 i 2 RODO, poniżej podajemy informacje o przetwarzaniu według następującego porządku:

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych;
 2. Okres przechowywania danych osobowych;
 3. Odbiorcy danych osobowych;
 4. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG);
 5. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych;
 6. Konsekwencje niepodania danych osobowych.

1) Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Osoby, których dane przetwarzamy

Podstawa prawna przetwarzania*

Cele przetwarzania

Gdy przeglądasz naszą stronę internetową

 • Twoja zgoda
 • Nasz prawnie uzasadniony interes

Wykorzystujemy pliki cookie, aby ułatwić transmisję danych za pomocą Internetu, zapewnić działanie narzędzi dostępnych na stronie, zbierać i analizować informacje o ruchu na naszej stronie oraz prowadzić działania (re)marketingowe. Więcej informacji w Polityce plików cookie.

Gdy chcesz umówić się z nami na spotkanie, np. za pomocą formularza internetowego

 • Nasz prawnie uzasadniony interes
 • Działania zmierzające do zawarcia i wykonania umowy

Potrzebujemy Twoich danych osobowych, aby skontaktować się z Tobą, umówić się na spotkanie i podjąć ewentualne dalsze działania zmierzające do zawarcia lub wykonania umowy, której możesz być stroną, lub której stroną może być firma, którą reprezentujesz. Możemy również wykorzystać Twoje dane osobowe, aby prowadzić badania ankietowe i korzystać z pozyskanych w ten sposób informacji w celu podniesienia jakości naszych usług.

Gdy wysyłasz zapytanie lub kontaktujesz się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych na stronie lub bezpośrednio z naszymi (współ)pracownikami

 • Nasz prawnie uzasadniony interes

Przekazujesz nam swoje dane, abyśmy mogli udzielić Ci odpowiedzi na otrzymane od Ciebie zapytanie, a także – w razie potrzeby – podejmować inne działania zgodnie z Twoją prośbą, w tym przedstawić Ci naszą ofertę handlową.

Gdy prowadzimy działania marketingowe

 • Twoja zgoda
 • Nasz prawnie uzasadniony interes

Możemy wykorzystywać Twój adres e-mail lub numer telefonu, aby prowadzić bezpośrednie działania marketingowe naszych produktów i usług lub produktów i usług naszych partnerów biznesowych (lista partnerów: https://xene-biznes.pl/partnerzy).

*Podstawy prawne przetwarzania:

 • Twoja zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 • Działania zmierzające do zawarcia i wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 • Nasz prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Poniżesz możesz również znaleźć informacje o przetwarzaniu danych osobowych w innych obszarach związanych z prowadzeniem naszej działalności.

Obszar

Kategoria osób

Link

Telemarketing

Osoby, wobec których prowadzimy działania telemarketingowe

https://xene-biznes.pl/rodo-telemarketing/ 

Instalacja

Inwestorzy, osoby reprezentujące Inwestora lub inne osoby biorące udział w procesie zawierania i wykonywania umowy na instalację

https://xene-biznes.pl/rodo-instalacja/ 

Relacje biznesowe

Osoby reprezentujące naszego dostawcę lub partnera biznesowego lub inne osób biorące udział w procesie zawierania lub wykonywania umowy B2B

https://xene-biznes.pl/rodo-relacje-biznesowe/ 

Agent

Osoby, które zamierzają zawrzeć z nami umowę agencyjną lub które taką umowę już zawarły

https://xene-biznes.pl/rodo-agent/ 

2) Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe przechowujemy przez czas, który jest niezbędny do osiągnięcia celów, do których zostały zebrane, w szczególności do momentu udzielenia Ci wyczerpujących odpowiedzi lub podjęcia działań zgodnie z Twoją prośbą, wycofania zgody lub otrzymania sprzeciwu wobec prowadzenia przez nas działań marketingowych, a w wypadku zawarcia umowy, np. złożenia zamówienia – przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności prawa rachunkowego i podatkowego. Po tym czasie możemy dalej przetwarzać Twoje dane osobowe w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi.

3) Odbiorcy danych osobowych

Podane nam dane osobowe przekazujemy stale współpracującym z nami podmiotom, z usług których korzystamy przy prowadzeniu naszej działalności gospodarczej: dostawcy usług i zasobów informatycznych, w tym naszej poczty elektronicznej, strony internetowej, systemu CRM, serwerów bazodanowych, dostawcy usług contact centre, agencjom marketingowym, audytorom, bankom lub kancelariom prawnym.

4) Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

W naszej codziennej pracy wykorzystujemy aplikację Google Workspace i zawarte w niej narzędzia zwiększające naszą produktywność. Ponieważ część serwerów, które wykorzystuje aplikacja znajduje się poza EOG, Twoje dane przekazujemy do tzw. państw trzecich. Informujemy, że Twoje dane zabezpieczamy za pomocą standardowych klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Więcej informacji o zastosowanych zabezpieczeniach możesz uzyskać kontaktując się z nami na dane kontaktowe podane powyżej.

5) Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobom, których dane przetwarzamy, przysługują następujące uprawnienia:

Uprawnienie

Podstawa prawna przetwarzania

Twoja zgoda

działania zmierzające 
 do zawarcia 
 i wykonania umowy

nasz prawnie uzasadniony interes

(art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

(art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

prawo do cofnięcia zgody

TAK

NIE

NIE

prawo dostępu do treści swoich danych osobowych

TAK

TAK

TAK

prawo sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych

TAK

TAK

TAK

prawo przeniesienia danych osobowych

TAK

TAK

NIE

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

NIE

NIE

TAK

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

TAK

TAK

TAK

Z prawa do cofnięcia zgody możesz skorzystać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu skorzystania z powyższych uprawnień zapraszamy do kontaktu na dane kontaktowe podane poniżej w punkcie IV.

6) Konsekwencje niepodania danych osobowych

Podstawa prawna przetwarzania

Konsekwencje niepodania danych osobowych

Twoja zgoda

(art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania; brak podania danych uniemożliwia osiągnięcie tych celów.

działania zmierzające 
 do zawarcia 
 i wykonania umowy
 
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy; 
 brak podania danych uniemożliwia jej zawarcie.

nasz prawnie 
 uzasadniony interes

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania; brak podania danych uniemożliwia osiągnięcie tych celów.

IV. Postanowienia końcowe

Postanowienia niniejszej Polityki prywatności mogą ulegać zmianom. Nowe zasady ochrony prywatności będą publikowane na stronie internetowej wraz z podaniem daty, od której wchodzą w życie.

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności mają zastosowanie przepisy RODO, UODO oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 459, ze zm.).

Wszelkie pytania oraz wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki prywatności najlepiej kierować na adres: [email protected], telefonicznie pod numer +48 607 241 659 lub korespondencyjnie na adres naszej siedziby.