RODO Telemarketing

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla osób, wobec których prowadzimy działania telemarketingowe

 1. Administrator danych i dane kontaktowe:
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Xene Biznes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 77 lok. U.5, 02-595 Warszawa (dalej: my). Można się z nami skontaktować mailowo na adres [email protected]. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prosimy kontaktować się z nam pod adresem: [email protected].
 2. Cele i podstawy prawne przetwarzania:
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy, aby:
  – prowadzić bezpośrednie działania marketingowe naszych produktów i usług (nasz prawnie uzasadniony interes), w tym wykorzystywać, za Pani/Pana zgodą, numeru telefonu lub adres e-mail, aby kontaktować się z Panią/Panem lub wysyłać Pani/Panu informacje handlowe;
  – podjąć dalsze działania na Pani/Pana prośbę zmierzające do zawarcia umowy, której będzie Pani/Pan stroną, np. umowy na instalację systemu fotowoltaicznego;
  – zapewnić możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi (nasze prawnie uzasadniony interes) za pomocą rejestrowania rozmów telefonicznych, co wiąże się z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych takich jak numer telefonu, treść i czas nagrania czy głos.
 3. Źródło pochodzenia i kategorie Twoich danych osobowych:
  Pani/Pana dane osobowe mogliśmy pozyskać bezpośrednio od Pani/Pana lub od naszych partnerów, z którymi stale współpracujemy w wyniku, np.:
  – zakupu od nich rekordów z baz danych;
  – podejmowanych przez nich działań usług telemarketingu, lub;
  – podejmowanych przez nich działań w Internecie za pomocą porównywarek ofert lub innych działań akwizycyjnych kierujących na docelowe strony internetowe, na których można zostawić dane kontaktowe.
  Możemy przetwarzać Pani/Pana podstawowe dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dodatkowe informacje dotyczące Pani/Pana zainteresowań naszymi produktami i Pani/Pana nieruchomości oraz dane zawarte w zarejestrowanych rozmowach telefonicznych, które prowadziliśmy z Panią/Panem bezpośrednio lub za pomocą naszych partnerów.
 4. Okres przechowywania Pani/Pana danych:
  Pani/Pana dane osobowe przechowujemy przez czas, który jest niezbędny do osiągnięcia wskazanych powyżej celów. Po tym czasie Pani/Pana dane usuwamy lub anonimizujemy. Zasadniczo Pani/Pana dane, w tym nagrania rozmów telefonicznych, przechowujemy nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od momentu ich pozyskania, do czasu wykonania działań zgodnie z Pani/Pana życzeniem, wycofania przez Panią/Pana zgody lub otrzymania od Pani/Pana żądania usunięcia danych osobowych. Po tym czasie możemy dalej przetwarzać Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi.
 5. Odbiorcy Pani/Pana danych:
  Pani/Pana dane przekażemy:
  – stale współpracującym z nami podmiotom przetwarzającym, z których usług korzystamy, aby efektywnie wykonywać podjęte przez nas działania: obsługa i utrzymanie zasobów IT, w tym oprogramowania CRM, poczty elektronicznej;
  – innym odbiorcom na podstawie przepisów prawa lub gdy jest to konieczne, aby osiągnąć cele, o których piszemy powyżej, np.: audytorom, kancelariom prawnym.
 6. Pani/Pana prawa:
  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ponadto posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem.
 7. Konsekwencja niepodania danych:
  Jeśli sprzeciwi się Pani/Pan rejestrowaniu rozmowy telefonicznej, nie będziemy jej dalej kontynuować. Podanie lub potwierdzenie Pani/Pana danych osobowych podczas rozmowy telefonicznej jest koniecznym warunkiem, abyśmy mogli podjąć działania zgodnie z Pani/Pana życzeniem lub zmierzające do zawarcia umowy.
 8. Przekazywanie Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG):
  W naszej codziennej pracy wykorzystujemy aplikację Google Workspace i zawarte w niej narzędzia zwiększające naszą produktywność. Ponieważ część serwerów, które wykorzystuje aplikacja znajduje się poza EOG, Pani/Pana dane przekazujemy do tzw. państw trzecich. Informujemy, że Pani/Pana dane zabezpieczamy za pomocą standardowych klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Więcej informacji o zastosowanych zabezpieczeniach można uzyskać kontaktując się z nami na dane kontaktowe podane powyżej.